Blog

2022 Teknik Destek Programı Açıklandı

2022 Teknik Destek Programı Açıklandı

2022 Yılı Teknik Destek Programına müracaatlar devam ediyor…

Programın Amacı ve Öncelikleri

Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan, çalışmalarına destek sağlamaktır.

Bölgemizin kalkınma hedeflerini gerçekleştirmek üzere TR42 Bölge Planı ile uyumlu, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedeflerimizi ortaya koymak üzere Ajansımızca, orta vadeli alt program, proje ve faaliyetlerimizi içeren Sonuç Odaklı Programlar (SOP) tasarlanmıştır. Bu kapsamda, 2022 yılında çalışmaları sürecek olan Sonuç Odaklı Programlar aşağıdaki gibidir:

  • Verimlilik Odaklı Dönüşüm ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı
  • Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı
  • Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Turizm Sonuç Odaklı Programı

Teknik Destek Programı’nın öncelikleri, 2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı ile birlikte 2022 Yılı Çalışma Programı’nda bulunan ve Ajansımızın orta vadeli kalkınma gündemini ortaya koyan SOP’ların hedefleri ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2022 Yılı Teması olarak belirlediği Genç İstihdamı başlıkları dikkate alınarak aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Öncelik 1Ürün, Üretim Yapısı ve İhracat  Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Çalışma Programı içerisinde belirtilen öncelikler arasında bulunan:1.1. Bölgede ürün bazında üretim yapısı, üretime geçilebilecek ürünlerin tespiti ve bu ürünlerin yeni hedef pazarlara açılmasına yönelik (e-ticaret vb.) çalışmalar,1.2. İhracatın geliştirilmesine yönelik (e-ihracat vb.) danışmanlık faaliyetleri,1.3. Orta-yüksek teknolojili ürünlerde değer zincirlerinin daha üst aşamalarına çıkılmasına doğrudan/dolaylı olarak katkı sağlayacak analiz ve raporlama çalışmaları1.4. Bölgede katma değerli yeni ürün ve hizmetler geliştirilmesi ve bu ürünlere yönelik üretim, tasarım, test, yaratıcılık, eğitim, danışmanlık odaklı koordinasyon faaliyetlerini destekleyici çevrimiçi platformlar kurulması(Firmalara yönelik çalışma ve faaliyetleri içeren başvurular en az 10 firmayı kapsayacak şekilde planlanmalıdır.)
Öncelik 2  İnovasyon2.1. Bölgede inovasyon ekosisteminin oluşturulması, inovasyon yönetimi becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesini amaçlayan, özel sektörün niteliğinin artırılmasına yönelik asgari 10 işletmeyi kapsayan danışmanlık faaliyetleri.2.2. İnovasyon ekosisteminin güçlendirilmesi, inovasyon yönetimi becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesini amaçlayan,  özel sektörün niteliğinin artırılmasına yönelik çevrimiçi platformlar kurulması
Öncelik 3  Sanayide Dijital Dönüşüm3.1. Özel sektörün dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçlarının ve kapasitelerinin tespitine yönelik asgari 10 işletmeyi kapsayan (Dijital Check-Up) çalışmalar.3.2. Dijital dönüşüm analizlerinin standartlarının geliştirilmesi, bölge ve ülke çapında erişilebilirliğinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çevrimiçi platformlar kurulması3.3. Organize Sanayi Bölgelerinin kurumsal yapı ve altyapılarının sanayide dijital dönüşüm ihtiyaçlarına cevap verebilmesine imkân sağlayacak yatımların ihtiyaç analizi ve ön fizibilite çalışmaları
Öncelik 4  Yeşil DönüşümBaşvuru formunda belirtilecek kriterlere göre seçilmiş firmaların Yeşil Dönüşüm çalışmaları kapsamına giren konulardaki potansiyelinin tespitine yönelik olarak aşağıdaki konu başlıklarında araştırma raporları, envanter çalışmaları, eylem planı, yol haritası ve strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetleri:4.1.Endüstriyel Simbiyoz (Asgari 5 firma),4.2. Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) – (Asgari 3 firma),4.3. Enerji Verimliliği (Asgari 8 firma),4.4.Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı (Asgari 8 firma).4.5.Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum (Asgari 10 firma)4.6. Organize Sanayi Bölgeleri altyapılarının yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişini sağlayacak yatırımlara yönelik ihtiyaç analizi ve ön fizibilite çalışmaları 
Öncelik 5  Aile Şirketleri ve Kooperatiflerde Kurumsallaşma- Sürdürülebilirlik Bölgede faaliyet gösteren aile şirketlerinin ve üretici kooperatiflerinin kurumsallık ve sürdürülebilirlik seviyelerinin tespiti, karşılaşılan problemlerin ve ihtiyaçların analizi ve çözümüne yönelik danışmanlık hizmetleri, kapasite artırıcı eğitimler düzenlenmesi ve eylem planı, yol haritası, strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetlerini içeren, en az 10 firmayı/kooperatifi kapsayan çalışmalar
Öncelik 6  Sonuç Odaklı Programlar (SOP) 2022 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacağı değerlendirilen alanlarda eğitim ve danışmanlık faaliyetleriVerimlilik Odaklı Dönüşüm ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı Sonuç Odaklı ProgramıMesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı ProgramıSürdürülebilir Kırsal Kalkınma ve Turizm Sonuç Odaklı Programı
Öncelik 7  Sonuç Odaklı Programlar dışında kalan konularda;Ulusal, bölgesel ve yerel plan/programlar ile uyumlu, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek alanlarda kurumsal kapasitenin artırılması, program ve proje hazırlanması,Bölgemizde dezavantajlı gruba giren kadın, çocuk ve genç nüfusun ihtiyaç ve taleplerine uygun yenilikçi hizmetlerin/çözümlerin geliştirilmesi amaçlarına yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleriBölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak alanlarda özel sektör veya kamu yatırımlarına yönelik ön fizibilite çalışmaları