Yatırım Ortamı – Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, üniversite, araştırma kuruluşları ve özel sektör işbirliğinin sağlanarak, ülke sanayinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması maksadıyla teknolojik bilgi üretmek, üründe ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirmek, ürün kalitesini ve standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, tasarım kalitesini yükseltmek, KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak, teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak, araştırmacı ve vasıflı kişilere iş imkânı sağlamak, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sektörlerinde yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandırmak üzere faaliyet gösteren kuruluşlardır. 

24.12.2009 tarihinde kurulan Bolu – Teknokent 2011 yılında ilk şirketini kabul ederek BAİBÜ Şehir Kampüsünde bulunan Teknokent binasında faaliyetlerine devam etmektedir. Mevcut durumda Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesinde bulunan 22 firma 52 personele istihdam sağlamaktadır.